Không một nơi nào

mà người ta lại ghiền

cà phê như ở Việt Nam.

Thậm chí khi chiên thịt,

họ cũng phải cho vào

một muỗng cà phê.